Wij gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze diensten te verbeteren middels het analyseren van uw navigatiegewoonten. Als u doorgaat zonder de instellingen te wijzigingen, gaan wij ervan uit dat u het gebruik van cookies op onze website accepteert. Nadere informatie hierover, of hoe u de instellingen kunt veranderen, vindt u onder onze "Juridische informatie".

OK
Canarische Eilanden – De breedtegraad van het leven

WETTELIJKE INFORMATIE

 1. 1. EIGENDOM VAN DE WEBSITE
 2. 2. DE WEBSITE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN: INHOUD EN TOEGANG
  1. 2.1. Inhoud van de website
   1. 2.1.1. Informatie op de website
   2. 2.1.2. Diensten en producten van de website
   3. 2.1.3. Koppelingen naar andere websites
  2. 2.2. Toegang tot de website
   1. 2.2.1. Gebruikers
   2. 2.2.2. Toegangsverlening tot de website
 3. 3. INTELLECTUEEL OF INDUSTRIEEL EIGENDOM
  1. 3.1. Intellectueel en industrieel eigendom van de website en zijn elementen
  2. 3.2. Intellectueel eigendom van het promotiemateriaal van de bestemming Canarische Eilanden beschikbaar via de website
  3. 3.3. Intellectueel eigendom van inhoud van anderen op de website
 4. 4. PRIVACYBELEID
  1. 4.1. Bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid
   1. 4.1.1. Registratieformulieren
   2. 4.1.2. Andere formulieren
  2. 4.2. Gegevensbescherming: cookies
  3. 4.3. Geheimhouding van de toegangscodes
 5. 5. RECHTSGEBIED

1. EIGENDOM VAN DE WEBSITE.

www.hetbesteklimaatterwereld.com is een officiële website voor de promotie van de bestemming Canarische Eilanden welke eigendom is van en beheerd wordt door PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (hierna genoemd PROMOTUR) als onderneming met openbaar kapitaal ingeschreven bij de Viceconsejería de Turismo van de Regering van de Canarische Eilanden, gevestigd in Las Palmas de Gran Canarias, Víctor Hugo, nr. 60, postcode 35006, en met fiscale identificatiecode A-35845593, en ingeschreven in het handelsregister van Las Palmas, folio 141, boek 1758, blad GC-34913 (hierna genoemd de website).

Er zijn een groot aantal domeinen die op dezelfde wijze naar de website doorverwijzen en eigendom zijn van PROMOTUR. Deze zijn derhalve onderworpen aan de bepalingen van de onderhavige juridische informatie.

2. DE WEBSITE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN: INHOUD EN TOEGANG.

2.1. Inhoud van de website.

De inhoud van de website www.hetbesteklimaatterwereld.com wil de bestemming Canarische Eilanden promoten, informatie geven of diensten aanbieden, zowel gratis als tegen betaling, die rechtstreeks door PROMOTUR of derden (rechtspersonen of natuurlijke personen) (hierna genoemd derden) worden verleend. Het gebruik van de website en de inhoud hiervan veronderstelt dat de gebruiker volledig akkoord gaat met alle voorwaarden die in de onderhavige Juridische informatie zijn opgenomen. Indien de gebruiker niet instemt met de inhoud van de voorwaarden, dient hij/zij geen gebruik van deze website te maken. De verantwoordelijkheidsbeperkingen van de inhoud van de website zijn:

2.1.1. Informatie op de website.

De informatie over de bestemming Canarische Eilanden die in de website is opgenomen ,kan direct door PROMOTUR of indirect via derden zijn verstrekt. De informatie die door PROMOTUR rechtstreeks via de websites wordt verstrekt, wil objectief zijn. Deze is algemeen bekend en gebaseerd op officiële informatiebronnen en reclame- en marketingcreaties die tot doel hebben het toerisme op de Canarische Eilanden te bevorderen. PROMOTUR is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten of feitelijke onjuistheden in de informatiebronnen die voor dit doel worden gebruikt.

PROMOTUR behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen in de informatie op de website aan te kunnen brengen alsook de toegang hiertoe, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, stop te zetten. PROMOTUR is niet verantwoordelijk voor de informatie die door derden via de website wordt aangeboden, en deze informatie die in de website is opgenomen wordt door PROMOTUR vooraf niet gecontroleerd noch goedgekeurd noch door haar onderschreven. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het eventueel gebruik maken van de beschikbare informatie op de website.

2.1.2. Diensten en producten van de website.

De website verleent diensten die rechtstreeks door PROMOTUR of derden kostenloos worden verleend onverminderd de mogelijkheid dat een prijs voor bepaalde aangeboden diensten of producten kan worden vastgesteld. De gebruikers zullen hierover op passende wijze worden ingelicht in de rubrieken die hiervoor bestemd zijn. PROMOTUR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, directe noch indirect, met betrekking tot de wettigheid, waarheidsgetrouwheid, bruikbaarheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van de inhoud en/of diensten die niet direct door PROMOTUR beheerd of gecontroleerd worden ook al zijn deze via de website toegankelijk. Iedere contractuele of buiten-contractuele relatie die eventueel wordt geformaliseerd met derden via de website alsmede de deelname in wedstrijden, aanbiedingen, aan- cq. verkoop van goederen of diensten, worden verondersteld enkel en alleen te zijn aangegaan tussen de gebruiker en de derden. De gebruiker aanvaardt dat PROMOTUR geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor schade, ongeacht de aard hiervan, die voortkomt uit de onderhandelingen, gesprekken en/of contractuele of buiten-contractuele relaties met derden met wie via de website contact is opgenomen.

2.1.3. Koppelingen naar andere websites.

De website bevat links naar andere websites die PROMOTUR aan de gebruiker ter beschikking stelt met als enig doel de toegang tot andere inhoud en/of diensten te vergemakkelijken die voor hem/haar van belang zouden kunnen zijn en die niet door PROMOTUR beheerd noch gecontroleerd worden. Zodra een gebruiker zich op deze andere websites bevindt, dient hij/zij de wettelijke aanwijzingen of waarschuwingen in acht te nemen die op deze websites gelden voor het gebruik ervan. Het opnemen van deze links houdt geen enkele vorm van gebondenheid van PROMOTUR in met de houders van de websites waarnaar doorverwezen wordt.

2.2. Toegang tot de website.

2.2.1. Gebruikers.

Iedereen die geïnteresseerd is in de informatie over de bestemming Canarische Eilanden, kan, met inachtneming van de onderhavige Juridische informatie, gebruik maken van de website als gebruiker. Echter voor bepaalde diensten en producten vereist PROMOTUR dat deze gebruikers zich voor registratie identificeren (hierna genoemde de geregistreerde gebruiker) en dienen derhalve bepalingen van paragrafen 4.1. en 4.3 in acht te nemen. Voor het zich toegang verschaffen tot de website zijn uitsluitend en alleen de gebruikers verantwoordelijk.

2.2.2. Toegangsverlening tot de website.

PROMOTUR kan niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt, aan vertraging onderhevig is of fouten of weglatingen, of virussen of andere elementen van soortgelijke aard bevat. PROMOTUR is niet aansprakelijk voor de schade van ongeacht welke aard, die de gebruiker of een derde kan ondervinden als gevolg van: - Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud of effectieve werking van de website en de hierin aangeboden diensten of inhoud. - De inbreuk door anderen op de veiligheidsmaatregelen die de website getroffen heeft met betrekking tot de inhoud of diensten, of met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens opgeslagen door PROMOTUR, op ongeoorloofde wijze. - En in het algemeen, ieder gebruik dat een gebruiker of een derde van de website en de hierin aangeboden diensten en/of inhouden kan maken welke strijdig is met de door PROMOTUR vastgelegde toegangs- en gebruiksvoorwaarden van deze diensten of inhoud.

3. INTELLECTUEEL OF INDUSTRIEEL EIGENDOM

3.1. Intellectueel en industrieel eigendom van de website en zijn elementen.

PROMOTUR, als eigenaar of als cessionaris, is houder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de websites alsook van de elementen die deze bevatten (hier worden vermeld als voorbeeld: afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, kleurencombinaties, opbouw en ontwerp, keuze van de gebruikte materialen, software met inbegrip van de programma’s die noodzakelijk zijn voor de werking, toegang en gebruik of soortgelijke elementen). Bijgevolg is het gebruik of iedere vorm van reproductie, distributie, wijziging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, van de elementen waartoe men toegang heeft op de website verboden en zal gerechtelijk worden vervolgd. De gebruiker kan de elementen op de website weergeven en zelfs afdrukken, kopiëren en op de harde schijf van zijn computer of op een andere fysieke informatiedrager opslaan mits dit uitsluitend voor persoonlijk en privé-gebruik gebeurt. Transformatie, verspreiding, openbaarmaking, ter beschikking stelling of iedere andere vorm van uitbating alsook wijziging, alteratie of decompilatie zijn derhalve strikt verboden.

3.2. Intellectueel eigendom van het promotiemateriaal van de bestemming Canarische Eilanden beschikbaar via de website.

PROMOTUR, als eigenaar of als cessionaris, is houder van alle intellectuele eigendomsrechten op het promotiemateriaal van de bestemming Canarische Eilanden dat via de website beschikbaar is, op exclusieve wijze met de mogelijkheid om deze over te dragen. De gebruiker en derden kunnen het genoemde promotiemateriaal gebruiken voor weergave, verspreiding en openbaarmaking met als doel de bestemming Canarische Eilanden te promoten op iedere plaats ter wereld en zonder enige beperking van duur.

3.3. Intellectueel eigendom van inhoud van anderen op de website.

PROMOTUR wijst iedere aansprakelijkheid af van andere inhouden die via de website door gebruikers worden aangeboden en zij onderschrijft noch garandeert de intellectuele eigendomsrechten hierover. Gebruikers die menen dat hun intellectuele eigendomsrechten geschonden zijn door het gebruik zonder toestemming van hun beschermde werk dat in deze websites is opgenomen, kunnen zich in verbinding stellen met PROMOTUR opdat, na bestudering van het verzoek, de passende maatregelen worden genomen om deze overtreding te voorkomen. Zij kunnen contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@turismodecanarias.com.

4. PRIVACYBELEID.

4.1. Bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid.

PROMOTUR informeert dat zij via de website gegevens van de gebruikers verzamelt middels de volgende soorten formulieren:

4.1.1. Registratieformulieren.

In die formulieren waarin persoonlijke gegevens worden verzamelt en verwerkt, worden de gebruikers erover ingelicht dat, overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de wet 34/2002 van 11 juli inzake de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, de geregistreerde gebruiker ermee akkoord gaan dat zijn/haar gegevens in een bestand, waarvoor PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. verantwoordelijk is, worden opgenomen en dat deze worden verwerkt met het doel de “toeristische Bestemming Canarische Eilanden te promoten”, middels directe kennisgeving. Indien het een ander bestand en/of doel betreft, zal dit aan de gebruiker op het moment van registratie nader worden gespecificeerd. De gebruiker wordt erover ingelicht dat hij zijn/haar rechten van inzage, wijziging, verwijdering en verzet kan uitoefenen middels een brief aan PROMOTUR op het postadres Víctor Hugo, 60 Bajo, 35006. Las Palmas de Gran Canaria; Canarische Eilanden, Spanje, of een e-mail aan het volgende adres: webturismolopd@turismodecanarias.com. Het bericht bevat de volgende informatie: • Naam en achternaam van de gebruik en zijn/haar e-mailadres. • Verzoek waarin de aanvraag wordt verwezenlijkt. • Huisadres voor kennisgevingen, datum en handtekening van de gebruiker.

PROMOTUR is verantwoordelijk en garandeert het vertrouwelijke karakter en de veiligheid van de persoonlijke gegevens die zij van de gebruiker verzamelt via de websites en verplicht zich ertoe haar geheimhoudingsplicht met betrekking tot de persoonsgegevens na te komen en deze gegevens met de noodzakelijke vertrouwelijkheid te verwerken. Zij zal hiertoe de benodigde maatregelen treffen om wijziging, verlies, verwerking en niet-geautoriseerde toegang te voorkomen. PROMOTUR informeert de gebruikers dat de uitoefening van deze rechten persoonsgebonden is en dat derhalve alleen de gebruiker zelf deze rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens waarvan hij de legitieme houder is, kan uitoefenen. Echter, en in gevallen die bij uitzondering worden toegelaten, kan de door de gebruiker gemachtigde vertegenwoordiger de rechten die de gebruiker heeft, onder de vermelde voorwaarden uitoefenen, mits in bezit van het genoemde bericht en de machtiging voor de vertegenwoordiging.

4.1.2. Andere formulieren.

In formulieren die de eerder beschreven kenmerken niet hebben, zal PROMOTUR, middels informatie aan de gebruiker, deze gegevens slechts in zoverre gebruiken als voor het behoud van de vertrouwelijkheid en het gebruik voor het doel waartoe deze formulieren dienen, strikt noodzakelijk is.

4.2. Gegevensbescherming: cookies

Overeenkomstig artikel 22.2. van de wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij zal PROMOTUR gebruik maken van voorzieningen voor de opslag en herstel van gegevens in de terminals van de gebruikers middels cookies waarmee zijn voorkeuren worden onthouden voor een volgend bezoek om de online surfervaring te verbeteren; in geen enkel geval worden cookies gebruikt voor de verwerking van persoonlijke gegevens of gegevens die de privacy kunnen compromitteren. De toestemming van de gebruiker om akkoord te gaan met de verwerking van de gegevens geschiedt aan de hand van een pop-up venster dat zichtbaar is gedurende het lezen en de aanvaarding van het bericht. De soorten cookies die op deze website worden gebruikt en het doel ervan zijn:

 • Cookies voor authenticatie of identificatie van de gebruiker: voor sessies met geregistreerde gebruikers.
 • Cookies voor analyse: om informatie over het surfen te verzamelen en het bezoek aan de website te meten en te analyseren.
 • Cookies voor reclame en gedrag: voor het beheer van reclameberichten op basis van criteria zoals de frequentie waarmee de reclameberichten worden getoond, en voor het beheer van reclameberichten in overeenstemming met het specifieke profiel van de gebruiker.

Het voorafgaande sluit niet uit eventuele opslag of toegang van technische aard met als enig doel de transmissie van een bericht via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of in die mate waarvoor dit strikt noodzakelijk is, voor het verlenen van een dienst waar de gebruiker nadrukkelijk om verzocht heeft.

Als de cookies niet worden geaccepteerd, kan onze website op de gebruikelijke manier gebruikt blijven worden hoewel enige nadelige invloed op de surfervaring van de gebruiker mogelijk is. Om cookies te blokkeren of te verwijderen die op de computer van de gebruiker zijn geïnstalleerd, kunnen de instellingen van de configuratieopties van de browser worden gewijzigd. Meer informatie hierover is te vinden op een van de volgende adressen al naar gelang de browser die geïnstalleerd is:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari para IOS (iPhone, iPad)

Cookies Flash

Als de gebruiker een andere browser gebruikt, kan hij/zij informatie over de instellingen voor het installeren van cookies vinden in de rubrieken help of ondersteuning van de browser.

4.3. Geheimhouding van de toegangscodes.

PROMOTUR kan voor de toegang en/of het gebruik van een bepaalde dienst of inhoud van de website de gebruiker vragen zich bij de site aan te melden en stelt de gebruiker enkele toegangscodes ter beschikking welke vertrouwelijk, geheim, persoonsgebonden en niet overdraagbaar zijn om hem/haar toegang tot de website te geven en/of van de genoemde dienst of inhoud als geregistreerde gebruiker gebruik te maken. Deze toegang kan door PROMOTUR worden geblokkeerd wanneer er een bepaald aantal opeenvolgende fouten wordt gemaakt bij het invoeren van de code. De blokkering zal pas worden opgeheven nadat de identiteit van de gebruiker geverifieerd is. De gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn of haar toegangscodes en zal deze in geen enkel geval aan derden doorgeven noch het derden gemakkelijk maken deze codes te achterhalen door ze op ongeacht welke informatiedrager op te slaan. PROMOTUR stelt de gebruiker mechanismen ter beschikking om de toegangscodes te wijzigen in het geval hij/zij dit wenst.

5. RECHTSGEBIED

De gebruikers van de websites zien nadrukkelijk af van een ander rechtsgebied dat hen mocht toekomen, onverminderd de bevoegdheid die op grond van de wet bestaat en onderwerpen zich aan de rechtbank van Las Palmas de Gran Canaria voor het oplossen van geschillen die voortkomen uit de interpretatie, toepassing en naleving van deze voorwaarden, of de oplossing van geschillen die met betrekking tot de website mogelijk kunnen ontstaan.

De mening van
de deskundige
"De winters op de Canarische Eilanden hebben niets te maken met die in de rest van Europa. En ook niet met de winters op het Iberisch Schiereiland. Want, terwijl het in veel delen van Europa vriest, genieten ze op de Canarische Eilanden van de zon, van temperaturen rond de 25 ºC en van een benijdenswaardige omgeving."

Mario Picazo Meteoroloog en "weerman"


4800 zonuren per jaar